Güncel mevzuat :

kaan

kaan Yazdı...İnternetten İşyeri Tescil Yapmak, İşyeri bildirgesini internetten vermek için

28 Nisan 2015 Bu içerik 19.449 kez okundu.

İşyeri tescil >>>> https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do

İŞYERİ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri pilot bölge seçilen Ankara ilinde (isteğe bağlı olarak), e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden alınabilmekte olup söz konusu uygulamanın Türkiye genelinde işlem yapan tüm SG İl Müdürlükleri/SGM. leri için elektronik ortamda alınabilmesine imkan sağlayan program çalışmaları tamamlanmıştır. Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerimizce halen Kurumumuza kağıt ortamında verilen işyeri bildirgeleri bundan böyle (isteğe bağlı olarak) Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir. Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak, -Gerçek kişi, -Kamu tüzel kişisi, -Özel hukuk tüzel kişisi, -Adi ortaklık, -Apartman yöneticiliği olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir. İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir. İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. Bahse konu uygulamaya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır. İşverenlerimize önemle duyurulur

- - - - - - - - - - - - -

SGK, reform çalışması ile birlikte hem mevzuatını değiştirdi, mevzuatta yapılan değişiklikle beraber norm ve standart birliği sağlamaya çalıştı hem de bilgi işlem alt yapısını güçlendirerek uygulamalarının bir çoğunu sanal ortama taşıdı. Bu da uygulamada işverenler ve mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırdı. Uygulamaların sanal ortama taşınıp işlemlerin internet üzerinden yapılması ile birlikte aslında SGK kendi yapacağı işleri işveren ve mali müşavirlere yaptırarak işlerini azaltmış oldu. SGK binalarındaki yığılmalar azaltıldı. Bağ-Kur ve SSK’ nın adı kuyruklarla anılırken SGK Başkanlığınca yapılan bu düzenlemelerin sayesinde, çok şükür kuyruklar son derece azaldı, hatta bazı servislerde bitti. Bunlara örnek vermek gerekirse, ay sonlarında ana baba yerine dönen bordro kontrol servisleri ile yine her gün kalabalıktan geçilmeyen sigortalı tescil servisleri rahatladı. Buların dışında da SGK, uygulamalarının bir çoğunu internet ortamına aktardı. Belki de 2008 yılından sonra sanal ortamı en yoğun kullanan ve bu konuda gözle görülür bir başarı sağlayan en önemli kurum SGK’ dır.

Ancak bu kadar güzel gelişmeler son 7-8 yıla sığdırılmışken SGK, bir türlü işyeri bildirgesini internet üzerinden yapmayı başaramamıştı. Ben bunun İşyeri tescil işleminin internet üzerinden yapılmasının zorluğundan kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu SGK’ da hala eski zihniyetteki memurların varlığından kaynaklanmaktadır. Çünkü işyeri bildirgelerinin internet üzerinden verilmesi teknik olarak mümkündür. Aslında yapılacak işlemin sigortalı tescilden bir farkı da bulunmamaktadır. SGK’ da eski Türkiye’ nin memurları, işverenlere güvenmemeye onların her an tescil işlemleri ile birlikte usulsüz işlemler yapacaklarını ve bir sorun yaşanmaması için olabildiğince teknolojiden uzak durmak gerektiğini düşünüyorlar. Onlar SSK ve Bağ-Kur’ daki teknolojisiz günlere özlem duyuyorlar. Böyle olmasa kurulacak güvenli sistemlerle bu işlemde internet ortamında çok daha önceden yapılabilir hale getirilirdi. Zira manüel olarak işyeri tescilleri yapıldığında da SGK bir çok usulsüz işlemlerle karşılaşmaktadır.

SGK’ da çok kısa süre önce sigorta primleri genel müdürü değişti. Bu değişim, işlemlerde de kendini göstermeye başladı. İşyeri tescili ile ilgili söylediğimiz yukarıdaki sorun da artık tarihteki yerini almış oldu.

-

Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler halen kağıt ortamında verdikleri işyeri bildirgelerini bundan böyle (isteğe bağlı olarak) http://www. sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e sgk/ diger uygulamalar/ linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak, Gerçek kişi, Kamu tüzel kişisi, Özel hukuk tüzel kişisi, Adi ortaklık ve Apartman yöneticiliği olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.

İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Dolayısıyla yapılan uygulama ile işyeri bildirgesi elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal ettirilecek ve işyeri bildirgesinin Kuruma verilme tarihi elektronik ortamda iletilme tarihi olacaktır. Ancak gerek tescil işlemlerinin yapılması gerekse de şifre alma işlemleri için Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen başvuruda bulunma zorunluluğu devam etmektedir.

Burada SGK Başkanlığına uygulamanın daha sağlıklı ve kolay yürütülebilmesi için öncelikle işyeri açılışlarında her SGK müdürlüğünün ayrı ayrı evrak istemesi uygulamasından vazgeçilmelidir.

İşyeri açılışlarında çalışanlar veya muhasebeciler-mali müşavirler gibi bordrolular veya dış firma çalışanları adına e-bildirge kullanıcı şifresi verilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. E-bildirge şifreleri işyerinin vergi numarası (gerçek kişi işverenlerde işverenlerin TC numarası) üzerinden verilmelidir. SGK başlangıçtan itibaren hatalı olarak işçiler veya muhasebeciler üzerinden e-bildirge şifrelerini veriyor, bunlar işten ayrılınca yeniden şifre veriliyor. Hem yük, hem angarya olduğu için hiçbir şirket veya işyeri işten ayrılan işçilerin e-bildirge kullanıcı adını değiştirmiyor.

Yine işveren numarası ile sadece ilk defa işyeri açılırken bankaların yaptığı gibi işyeri açılış bilgilerinin/belgelerinin sisteme bir kere taranarak depolanması halinde tüm SGK müdürlüklerinin bu belgelere ulaşmaları mümkün olabilecektir. Hem evrak yükü bitirilmiş olacak hem de arşivlenmesi sorunu ortadan kalkacaktır.


--

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11’inci maddesinde;
-İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler,
-İşveren ise, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar,
olarak tarif edilmiştir.


İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.


29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.


İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder. İşyeri bildirgesinin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 6 No’lu ekinde yer almakta olup, söz konusu bildirgenin Kurumumuz web sitesinde yer alan “Formlar ve Dilekçeler” bölümünden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.


“Diğer yandan ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerimizce halen Kurumumuza kâğıt ortamında verilen işyeri bildirgeleri bundan böyle (isteğe bağlı olarak) Türkiye genelinde e-sigorta üzerinden elektronik ortamda gönderilebilecektir.


İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecektir. Ancak tescil edilecek işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 iş günü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.


İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.


Uygulamaya http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ linkinde yer alan “İşyeri Bildirgesi (4-a’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneğinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.”


İşyeri bildirgesinin Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen süreler içinde Kuruma verilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden ilgililer aleyhine,

1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,
2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,
idari para cezası uygulanmaktadır.İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler:İşyeri bildirgesi ekinde verilmesi gereken belgeler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde açıklanmıştır. Buna göre,
İşveren, işyeri bildirgesi ekinde Kuruma vermesi gereken;a) Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,
b) Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
bir ay içinde Kuruma, elden vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, (b) bendinde istenilen imza sirküleri artık istenilmez.


İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgeyi ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.
Birinci fıkrada belirtilen belgelerin yanı sıra;


a) Tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,
b) Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
ç) İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,

Birinci fıkrada belirtilen sürede ve usulle verilir.Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir.
Bu madde de verilmesi istenen belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınanlar Kurumca istenmez.
Kendi nam ve hesabına çalışanlar, sigortalı oldukları yerde ayrıca hizmet akdi ile sigortalı çalıştırmıyorsa “işveren” sayılmayacak ve bunların işyeri bildirge verme yükümlülüğü olmayacaktır.
İşyeri bildirgesinin zamanında veya hiç verilmemesi durumunda kamu idareleri de dâhil işverenlere idari para cezası uygulanacaktır.

K: SGK

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle

Arşiv

Online Üyeler

    Online üye yok !

Bülten Kayıt

b